Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

littlefool
3993 9613 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 21 2018

littlefool
2125 18f5 390
Reposted frompiehus piehus
littlefool
4278 5062 390
Reposted fromdontbemad dontbemad
9921 cb66 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
littlefool
5881 6a66 390
Reposted fromexistential existential
littlefool
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 09 2018

littlefool
4063 d6d5 390
Reposted frompurpa purpa

February 06 2018

littlefool
5298 1063 390
Reposted fromkarahippie karahippie

February 02 2018

littlefool
7392 d394 390
Reposted fromtotal1ty total1ty
littlefool
Reposted fromantichris antichris

January 31 2018

1900 8d7c 390

January 30 2018

littlefool
5412 022d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

January 28 2018

littlefool
2928 a4b1 390
Reposted fromsaku saku
littlefool
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje
littlefool
1943 b626 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

January 27 2018

littlefool
7844 f509 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

January 26 2018

littlefool
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai

January 24 2018

littlefool
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
0222 930f 390
Reposted fromsimplebadger simplebadger
littlefool
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl