Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

littlefool
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
littlefool
0613 5902 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlefool
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto

August 02 2017

littlefool
7675 c1d8 390
Reposted fromnosiemka nosiemka
littlefool
5201 8d65 390
Reposted frompiehus piehus
littlefool
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
littlefool
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die
littlefool
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic
littlefool
3719 fe1c 390
Reposted frompierdolony pierdolony
littlefool
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth
0041 ac3b 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
littlefool
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
littlefool
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes
littlefool
9309 7d6f 390
Reposted fromxalchemic xalchemic
littlefool
5130 494b 390
Reposted frompulperybka pulperybka
3390 523c 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
littlefool
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

July 31 2017

littlefool
4815 3726 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 30 2017

5876 56de 390
Reposted fromstardvst stardvst
littlefool
8281 083c 390
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl